Startsidan  : Föreningen : Informationsmöte : Rapporter : Platsannonser
Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer - FSB -  som bildades 1950 av byggnadsinspektörerna i de större städerna och är en ideell förening som nu har ca 430 medlemmar fördelade på landets kommuner. Utöver dessa yrkesverksamma medlemmar har föreningen också hedersmedlemmar och veteranmedlemmar.

Föreningen har sedan starten ett väl utvecklat samarbete med Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Av de uppgifter som enligt plan- och bygglagen ligger på byggnadsnämnden beträffande planläggning, bygglov och tillsyn av byggandet medverkar byggnadsinspektörerna vid prövning av bygglov/bygganmälan samt svarar för genomförandet av byggsamråd, godkännande av kvalitetsansvariga, beslut om kontrollplan, tillsynen av byggnadsarbetet och utfärdande av slutbevis.

Andra arbetsuppgifter som regleras av andra lagar är ofta bl.a. funktionskontroll av skyddsrum, tillsyn av funktionskontrollen av ventilationssystemen, tillståndsgivning för brandfarliga varor och tillsynen över energideklarationer.

Föreningen har sedan sin tillkomst årligen ordnat ett tekniskt informationsmöte. Detta har skett i samarbete med ovan nämnda myndigheter. Informationsmötena har rönt ett mycket stort intresse. Deltagareantalet är ca 250. Informationsmötena är under tre intensiva dagar då mycket information förmedlas till deltagarna samt många kontakter knyts mellan kommunerna.

Föreningen är representerad i kommittéer som är knutna till de viktigaste kontrollinstitutionerna med anknytning till byggnadsverksamheten och uppträder ofta som remissinstans vid förslag till ändringar och nyskrivningar inom byggnadslagstiftningen och bestämmelser i anslutning till denna.

Föreningen har ett visst samarbete med ett utbildningsföretag som genomför fortbildnings-kurser för byggnadsinspektörer inom olika ämnesområden som t.ex. lagstiftning, bestämmelser och teknik.

 

 


Styrelsen 2012 >>
Revisorer >>
Valberedning >>

Länsombud >>

 

 


 

Platsannonser

Ni har möjlighet att annonsera på vår hemsida om ni söker nya medarbetare.
Skicka in ert annonsunderlag till lillemor.edvinsson@nybro.se

Bifoga text (word eller pdf) och ert kommunvapen (jpg eller png)
Kostnad 1200 kr + moms som faktureras.
Kontaktuppgifter
Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer

c/o Lisa Bäcklund
Kristinehamn Kommun
5 A Stadsbyggnad
681 84 Kristinehamn